hero

Laravue

Giao diện quản trị cho Laravel sử dụng VueJS và Element UI

Bắt đầu →

Nhiều chức năng

Giao diện tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý với nhiều thành phần mở rộng

Chuẩn mực

Sử dụng các framework và library hợp lý cùng với tiêu chuẩn cao trong việc xây dựng và phát triển

Công nghệ cập nhật

Luôn luôn sử dụng các version mới nhất từ các công nghệ tiên tiến của Laravel, Vue...

Hệ thống quân quyền

Phân quyền theo chức vụ và tự động hiển thị menu theo quyền hạn

Đa ngôn ngữ

Tích hợp sẵn hệ thống đa ngôn ngữ, chuyển đổi ngôn ngữ linh hoạt

Tích hợp dễ dàng

Thích hợp cho các hệ thống phát triển trên nền tảng API như SaaS, Micro-services

Getting Started

# Clone the project with composer
composer create-project tuandm/laravue
cd laravue

# Migration and DB seeder (after changing your DB settings in .env)
php artisan migrate --seed

# Install dependency
npm install

# develop
npm run dev # or npm run watch