Auto Reloading

Auto reloading là chức năng cho phép browser tự động refresh webpage khi có sự thay đổi ở JS/Vue files. Chức năng này rất tiện lợi và giúp tăng tốc độ phát triển sản phẩm.

Có một số cách để config auto reloading cho Laravue

Dùng Browsersync

BrowserSync có thể tự động kiểm tra thay đổi ở các files và cập nhật thay đổi đó vào browser mà không cần phải refresh bằng tay.

Để có thể dùng Browsersync, bạn phải cài đặt browser-syncbrowser-sync-webpack-plugin

yarn add browser-sync browser-sync-webpack-plugin --save-dev

Sau đó thêm vào file webpack.mix.js dòng sau:

mix.browserSync(YOUR_VHOST_NAME);
 • YOUR_VHOST_NAME là vhost name bạn cấu hình cho Laravue app (http://localhost:8000/ nếu bạn xài local development server với php artisan serve)

Bây giờ bạn có thể bắt đầu Laravel như bình thường

yarn run watch

Laravue sẽ tự động được mở lên và webpage sẽ reload nếu có thay đổi ở JS/Vue files.

Bạn có thể xem thêm tài liệu chính chủ.

Dùng Hot Module Replacemen

Hot Module Replacement (HMR - hay Hot Reloading) cho phép browser không chỉ tự động refresh khi có thay đổi ở JavaScript mà công cụ này còn giữ nguyên trạng thái hiện tại của webpage (ví dụ như khi đang điền thông tin form, hay state của variable bị thay đổi).

HMR với built-in development server

HMR được hỗ trợ mặc định với Laravel và built-in development server, bạn có thể dùng command sau để sử dụng HMR

yarn run hot

Sau đó mở server bằng

php artisan serve

Bây giờ nếu bạn mở Laravue tại http://localhost:8000, ở browser console bạn sẽ thấy như sau:

Lưu ý: Ở browser console sẽ xuất hiện error manifest.js:786 Uncaught TypeError: Cannot read property 'call' of undefined, tuy nhiên bạn có thể bỏ qua lỗi này do index.scss được compile bởi webpack và link trực tiếp trong mix.config.js không thông qua Vue components. Nếu bạn muốn sửa lỗi này, bạn có thể import index.scss trực tiếp vào @resources/js/views/App.vue:

<template>
 <div id="app">
  <router-view />
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'App',
};
</script>
<style lang="scss">
 @import '../styles/index.scss';
</style>

Đồng thời xóa dòng khai báoapp.scss trong webpack.mix.js Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây

HMR với vhosts (Nginx/Apache...)

Nếu bạn đã cài đặt webserver riêng cho bạn (không xài php artisan serve) và cấu hình Laravue với vhost, sau khi chạy yarn run hot bạn sẽ gặp lỗi CORS do mặc định Laravel-mix sẽ phục vụ "hot resources" thông qua http://localhost:8080 trong khi Laravue app thì chạy trên vhost. Bạn có thể cấu hình để Laravel-mix phục vụ "hot resources" ở hostname khác bằng cách thêm những dòng sau vào webpack.mix.js:

 mix.options({
  hmrOptions: {
   host: {YOUR_VHOST_NAME},
   port: 8080,
  },
 });

Với LiveReload

Cài đặt webpack-livereload-plugin

yarn add webpack-livereload-plugin@1 --save-dev

Cấu hình webpack.config.js

Mở file webpack.config.js, thêm LiveReloadPlugin() vào plugins như sau:

...
var LiveReloadPlugin = require('webpack-livereload-plugin');
...

let plugins = [new LiveReloadPlugin()];

Cài đặt LiveReload.js vào blade template

Mở resources/views/laravue.blade.php, thêm LiveReload.js trước khi đóng tag

  @if(config('app.env') == 'local')
    <script src="http://localhost:35729/livereload.js"></script>
  @endif

Bây giờ bạn có thể chạy Laravue app bằng:

yarn run watch

LiveReload sẽ tự động quan sát các files và refresh webpage khi cần thiết.